1. Önnek joga van a megfelelő színvonalú, betegségre és egyénre szabott egészségügyi ellátáshoz.

2. Kórházi felvétele alkalmával Önnek jogszabályban foglalt kötelessége tájékoztatni kezelőorvosát és közvetlen környezetét mindenről, amivel mások testi épségét veszélyeztetheti. Különösen fontos az esetleg fennálló fertőző betegségek (pl. tbc, fertőző májgyulladás) bejelentése. Saját érdekében segítse kezelőorvosát és ápolóit azzal, hogy tájékoztatást ad az egészségügyi állapotát érintő valamennyi körülményről, így korábbi betegségeiről, gyógykezeléseiről, előzőekben szedett gyógyszereiről, gyógyszerérzékenységéről, szenvedélybetegségeiről. Fontos tudni azt is, hogy korábban tett-e Ön egészségi állapotát vagy gyógykezelését érintő jognyilatkozatot.

3. Kezelőorvosa köteles Önt tájékoztatni egészségi állapotáról, kezelésének várható lefolyásáról még annak megkezdése előtt. Közölnie kell, hogy milyen beavatkozást tervez és annak melyek a várható következményei. Felvilágosítást kell kapnia a kezelési alternatívákról és minden kockázatról, amely a beavatkozással együtt járhat, továbbá arról is, hogy milyen következményei lehetnek a tervezett vizsgálatok, kezelések elmaradásának, ha azok elvégzésébe Ön nem egyezik bele.

4. Amennyiben a megállapított diagnózissal, a javasolt terápiával, vagy az egészségi állapotát érintő bármely kérdéssel kapcsolatban Önnek kételyei vetődnek fel, kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát is. Erre vonatkozó igényét az osztályvezető főorvosnak vagy az orvos-igazgatónak kell bejelentenie. Amennyiben a tervezett kezeléssel vagy vizsgálati tervvel kapcsolatban ellenvetése van, Ön jogosult a megajánlott kezelést, beavatkozást vagy tervezett vizsgálatot visszautasítani. Ezt azonban csak saját kezűleg megírt nyilatkozatban, hiteles közokiratban teheti meg. Ebben az esetben az Ön nyilatkozatát a kezelőorvos rögzíti a kórlapban és tanúk hitelesítik aláírásukkal a nyilatkozat tartalmát.

5. Ha Ön valamely egészségügyi tevékenység, beavatkozás ellen nem tiltakozik, e viselkedése szóbeli beleegyezésnek, illetve ráutaló magatartásnak tekinthető, hogy írásbeli megerősítés nem szükséges. Ön a szóban vagy írásban adott beleegyezését, bármikor visszavonhatja, ilyen esetben azonban számítnia kell arra, hogy az elmaradt beavatkozás előkészítéséhez szükséges többletköltséget az egészségbiztosító nem téríti meg, és ezt a költséget a kórház kénytelen lesz Önre hárítani.

6. Amennyiben Ön a gyógyítási folyamatát Intézményünkben meg kívánja szakítani, annak tényét csak saját kezűleg megírt nyilatkozatban, hiteles közokiratban teheti meg. Ebben az esetben az Ön nyilatkozatát a kezelőorvos rögzíti a kórlapban és tanúk hitelesítik aláírásukkal a nyilatkozat tartalmát.

7. Önnek joga van egészségi állapotáról és a kórházban Önnel kapcsolatban történő valamennyi tevékenységről információt kérni, az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációkba betekinteni. Jogában áll meghatározni azt, hogy kíván-e egészségi állapotáról részletes tájékoztatást kapni, továbbá, hogy adható-e hozzátartozóinak vagy ismerősei közül valakinek tájékoztatás az Ön állapotáról.

8. Hozzátartozóival, családtagjaival és ismerőseivel való kapcsolattartását nem korlátozhatjuk, azonban kérjük Önt tanulmányozza Intézetünk Házirendjét és Látogatási Rendjét, amelyben részletesen kitérünk az Ön, e jogával kapcsolatos összes tudnivalóra.

9. Az orvos és az orvosi tevékenységnél közreműködők titoktartásra kötelezettek. A beteg egészségi állapotáról tájékoztatást csak a kezelőorvos, ügyeletes orvos, osztályvezető főorvos és helyettese adhatnak a közvetlen hozzátartozóknak vagy az Ön által megjelölt személyeknek.

10. Az Ön vizsgálata és gyógykezelése során csak azon személyek lehetnek jelen a helyiségben, akiknek részvétele az ellátáshoz feltétlenül szükséges.

11. A könnyebb beazonosíthatóság végett a betegellátó területeken munkatársaink kötelesek viselni az Intézet kitűzőjét, amelyen ön a kollegák nevét, beosztását és munkavégzésének helyét (osztályát) láthatja. Kérjük, hogy a névtábla nélkül Önnel kapcsolatba kerülő munkatársunktól, a problémák elkerülése végett még az ellátás elején kérje az azonosító táblát!

12. Önnek joga van fizikai szükségletei kielégítésénél segítséget igénybe venni, amelynek mindenkoron megfelelőnek, emberi méltóságát megtartónak és kényelmét szolgálónak kell lennie.

13. Tájékoztatjuk, hogy bizonyos kórállapotok esetén Önre betegazonosító karszalagot helyezünk, amely nem tartalmazza sem személyes adatait, sem az osztályát. Kizárólag az Ön biztonságos betegellátására szolgál, aminek feltételrendszerét külön szabályzatban rögzítettük.

14. Az Intézményből történt távozása után csak teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban vagy közokiratban felhatalmazott személy jogosult az Ön dokumentációjába betekinteni vagy arról másolatot kérni.

15. Telefonon tájékoztatás nem adható, csak a kórházi tartózkodás ténye közölhető (külön kérésre még erről sem ad felvilágosítást az intézmény).

16. Kötelességünk tájékoztatást adni az Ön otthoni ápolását, gondozását végző személynek azokról az adatokról, amelyek ismeretének hiánya az Ön egészségi állapotának károsodásához vagy mások testi épségének, egészségének veszélyeztetéséhez vezet.

17. Egészségi állapotától függően Önnek joga van otthonába távozáskor mentőszállításra. Ennek indoklását a fekvőbeteg-osztály vezetője bírálja el.

18. A betegek és hozzátartozóik az egészségügyi ellátással kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel, kéréseikkel az osztály dolgozóihoz, az osztályvezető főorvoshoz, az ügyeletes orvoshoz fordulhatnak. 

19. Önnek jogában áll véleményt nyilvánítani, írásban ezt a felvétel során kézhez kapott betegelégedettségi anonim módon lapot kitöltve és az osztályokon található ládába helyezve teheti meg.

20. A betegek és hozzátartozóik az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszaikkal az osztály dolgozóihoz, az osztályvezető főorvoshoz, az ügyeletes orvoshoz fordulhatnak. Kérjük, panaszuk előadásakor törekedjenek arra, hogy az elmondottakat bizonyítékokkal is alá lehessen támasztani.

21. Önnek lehetősége van észrevételeivel Intézetünk vezetését megkeresni. Amennyiben ezen jogával élni kíván, kérjük bármelyik intézeti telefonról hívja az 1400-as melléket, vagy városi vonalról munkaidőben a 06/1/212-4788-as számot (Ápolási Igazgatóság), ahol kollegáink készséggel állnak rendelkezésére.

22. Amennyiben Ön a betegjogi képviselőhöz szeretne fordulni, úgy az osztályon kifüggesztett, a képviselő nevét és elérhetőségeit tartalmazó tábláról tud tájékozódni. Betegjogi képviselőnket sürgős esetben a megjelölt mobiltelefon-számon is elérheti.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, nyugodtan forduljon a főnővérhez, vagy az osztályvezető főorvoshoz.  Bízom abban, hogy Munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy Ön megfelelő körülmények közt gyógyulhasson!            

 

Budapest,

Prof. Dr. Poór Gyula
főigazgató

Intézetünk betegjogi képviselője: Dr. Munk Julianna
Email: julianna.munk@ijsz.bm.gov.hu
Munkaidőben elérhető telefonszám: 06/20-489-9520 
Fogadóórát tart: minden páratlan héten, kedden 10-12h-ig 
Helyszín: ORFI Ápolási Igazgatóság,  Budapest, Frankel Leó u. 25-29.